dnes je 23.6.2021

Input:

Vklady vykonané mimo územia SR

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5.1 Vklady vykonané mimo územia SR

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

  • Ocenenie v reálnej hodnote

  • Ocenenie v pôvodných cenách

V § 17b ods. 8 ZDP sa vkladateľovi nepeňažného vkladu, pri vklade individuálne vloženého majetku mimo územia SR, umožňuje rozhodnúť sa, či rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve zahrnie do základu dane jednorazovo, a to v zdaňovacom období splatenia nepeňažného vkladu alebo postupne, až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom dôjde k splateniu nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti. Podobne sa môže rozhodnúť aj vkladateľ nepeňažného vkladu, ktorým je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [ § 2 písm. e) ZDP ] pri individuálne vloženom majetku. Režim pôvodných cien je od 1. 1. 2018 možné uplatniť iba v § 17b ods. 7 ZDP presne špecifikovaných situáciách nepeňažných vkladov realizovaných daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou mimo územia SR. Ak nie je možné uplatniť režim pôvodných cien, uplatní sa postup podľa RH a rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve je vkladateľ nepeňažného vkladu povinný zahrnúť do základu dane jednorazovo.

Zodpovednosť vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorý vloží individuálny majetok mimo územia SR, a rozdiel z precenenia nezahrnie do základu dane v súlade s § 17d ods. 7 ZDP, zabezpečí údaje o tom, že prijímateľ nepeňažného vkladu v zahraničí prevzal pôvodné ceny vloženého majetku. Ak je nepeňažným vkladom podnik alebo časť podniku, kedy na území SR vzniká stála prevádzkareň, pričom na ocenenie majetku stálej prevádzkarne použil prijímateľ nepeňažného vkladu pôvodné ocenenie majetku evidované u vkladateľa nepeňažného vkladu, prevezme aj rezervy, opravné položky, účty časového rozlíšenia, ktoré sa vzťahujú na majetok prevádzkarne, pričom stála prevádzkareň pokračuje v odpisovaní majetku z pôvodných cien.

Podľa § 17b ods. 9 ZDP, ak vkladateľom nepeňažného vkladu je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou [ § 2 písm. d) ZDP ] a prijímateľ nepeňažného vkladu má sídlo mimo územia SR a na území SR mu zostáva stála prevádzkareň. Tento prijímateľ nepeňažného vkladu