dnes je 28.7.2021

Input:

Rezerva na nevyfaktúrované dodávky a služby

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.38.3.5 Rezerva na nevyfaktúrované dodávky a služby

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Nevyúčtované dodávky a služby sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ide o dodávky hmotného aj nehmotného majetku a dodávky služieb, ktoré už boli uskutočnené, t. j. účtovnou jednotkou prijaté a účtovná jednotka nemá doklad o ich vyúčtovaní.

Nevyúčtované dodávky a služby sa účtujú v závislosti od toho, či účtovná jednotka pozná výšku záväzku napríklad na základe zmluvy alebo dodacieho listu, či pozná sumu ich ocenenia alebo ich nevie oceniť.

Rezerva na nevyfakturované dodávky a služby nie je v súlade s § 20 ods. 9 s účinnosťou od 1. 1. 2015 daňovou rezervou, teda rezervou zákonnou a nie je uznaná za daňový výdavok.

Nevyúčtované dodávky a služby, pri ktorých účtovná jednotka pozná výšku záväzku, ale sa nedajú účtovať ako obvyklé záväzky (účtovná jednotka nemá doklad), sa podľa § 50 ods. 6 PÚPP účtujú na účte 326 – Nevyfakturované dodávky. Na účte 326 sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, ak je známa výška záväzku.

Nevyfakturované dodávky sa po ich vyúčtovaní dodávateľmi preúčtujú na riadny záväzok.+

Príklad: Rezerva na nevyfakturované dodávky a služby

Spoločnosť prijala dňa 31.12.2018 službu za opravu stroja v predbežnej odhadovanej cene 2 000 €. Faktúra bola vyhotovená až dňa 29.1.2019 s uvedením dňa dodávky 31.12.2018. Dátum doručenia faktúry 30.1.2019, bolo jej pridelené číselné označenie došlých faktúr z číselného radu roka 2019. Spoločnosť má „interne” stanovený deň uzatvorenia evidencie doručených faktúr na 25.1.2019.

Účtovný prípad – rok 2018   Suma   MD   D   
Tvorba rezervy   2 000   511   323   

Tvorba rezervy na nevyfakturovanú dodávku nie je v roku 2018 daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. j)  a predovšetkým podľa § 20 ods. 9 v znení účinnom od 1.1.2015. Preto je celá hodnota vytvorenej rezervy pripočítateľnou položkou, t. j. celý náklad je pripočítateľnou vyčíslenému základu dane v tabuľke A daňového priznania.


Účtovný prípad – rok 2019 – použitie rezervy   Suma   MD   D   
- výška skutočného záväzku je rovnaká ako vytvorená rezerva – vystavená faktúra vo výške 2000   
Použitie rezervy   2 000   323   321   
Náklad na službu opravy stroja je daňovým výdavkom – úprava základu dane podľa § 17 ods. 23 , t. j. odpočítateľná položka 2 000 € na riadku 290 daňového priznania.   
- výška skutočného záväzku je nižšia ako vytvorená rezerva – vystavená faktúra vo výške 1500 EUR   
Použitie rezervy   1 500   323   321   
Zrušenie nepotrebnej časti rezervy   500   323   511   
Náklad na službu opravy stroja je daňovým výdavkom podľa vystavenej faktúry – postup úpravy základu dane podľa § 17 ods. 23 , t. j. odpočítateľná položka 1 500 € vo výške fakturovanej čiastky. Zároveň ale aj zrušenie nepotrebnej časti rezervy sa do základu dane nezahŕňa, t. j. je potrebné vykonať zníženie nákladu, t. j. odpočítať zo základu dane položku 500 €. Tzn. celková odpočítateľná položka 2000 € sa vykáže na konci roka na riadku 290 tlačiva daňového priznania.   
- výška skutočného záväzku je vyššia ako vytvorená rezerva- vystavená faktúra vo výške 2300 EUR   
Použitie rezervy   2 000   323   321   
Doúčtovanie nákladu na opravu   300   511   323   
Náklad na službu opravy auta zaúčtovaný na účte 511 je daňovým výdavkom – postup úpravy základu dane podľa § 17 ods. 23 , t. j. odpočítateľná položka 2000 € sa uvedie na riadku 290 tlačiva daňového priznania. Náklady prevyšujúce výšku vytvorenej rezervy sú daňovým výdavkom a ovplyvnili výsledok hospodárenia, preto nie je potrebná osobitná úprava výsledku hospodárenia na základ dane.   


Akciová spoločnosť vytvorila v roku 2018 nedaňovú rezervu na prebiehajúci súdny spor o zaplatenie pohľadávky spojenej so zrušením nájomnej zmluvy vo výške 15 000 EUR. V roku 2019 došlo k rozhodnutiu súdu,