dnes je 23.6.2021

Input:

Postup v prípade použitia pôvodných cien

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.2 Postup v prípade použitia pôvodných cien

Ing. Jozef Pohlod

Novelou zákona č. 344/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 došlo k zmene a doplneniu pôvodného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v oblasti uplatňovania pôvodných cien v prípade daňovníka zrušeného bez likvidácie. Použitie pôvodných cien pri nepeňažných vkladoch a zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach sa obmedzuje len na použitie cezhraničných transakcií. V prípade zániku daňovníka bez likvidácie medzi tuzemskými obchodnými spoločnosťami v súlade s ustanovením § 52zn ods. 9 zákona o dani z príjmov sa použije ocenenie v reálnych hodnotách.

Vplyv na základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie pri cezhraničnej transakcii

Predmetné ocenenie a vplyv na základ dane sa uplatnia za podmienky, že:

  • právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie je právny nástupca so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

  • majetok a záväzky daňovníka zrušeného bez likvidácie zostávajú funkčne spojené so stálou prevádzkarňou právneho nástupcu umiestnenou na území SR,

  • členský štát EÚ alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom má právny nástupca sídlo, umožňuje ocenenie majetku a záväzkov v pôvodných cenách,

  • právny nástupca ocení majetok a záväzky nadobudnuté právnym nástupníctvom v pôvodných cenách.

Oceňovacie rozdiely a základ dane

Do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, pri použití pôvodných cien prevzatého majetku a záväzkov, sa suma oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení, vykázaná na účte 416, nezahrnuje do základu dane. Uvedený spôsob vychádza zo skutočnosti, že v tomto prípade na účely stanovenia základu dane právny nástupca preberá daňové hodnoty od zrušeného daňovníka v pôvodných cenách.

Opravné položky, rezervy

Ak sú splnené podmienky pre použitie pôvodných cien, pričom ide o zrušenie daňovníka bez likvidácie so sídlom na území SR, potom sa pri ocenení majetku a záväzkov v pôvodných cenách do daňových výdavkov nezahrnujú opravné položky, s výnimkou opravných položiek k pohľadávkam uznaným za daňový výdavok najviac podľa § 20 ZDP, pričom právny nástupca môže pokračovať v tvorbe opravných položiek podľa tohto ustanovenia. Rezervy uznané v základe dane sa zahŕňajú obdobne len v rozsahu podľa § 20 ZDP.

Vplyv na základ dane právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie

Právny nástupca na účely vyčíslenia základu dane preberá majetok a záväzky v pôvodnej cene evidovanej u zaniknutého daňovníka. V uvedenom prípade, na účely vyčíslenia základu dane, je použité ocenenie majetku a záväzkov v pôvodných cenách. Goodwill alebo záporný goodwill sa, obdobne ako do 31. decembra 2009, nezahrnuje do základu dane. Právny nástupca je nadväzne povinný evidovať pôvodné hodnoty majetku najmenej počas lehoty pre zánik práva vyrubiť daň.

Spôsob zahrňovania rezerv a opravných položiek do základu dane vychádza zo systému uplatňovaného pri majetku a záväzkoch, upravenom v § 20 ZDP. Právny nástupca zahrnie do základu dane rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy uznanej za daňový výdavok podľa § 20 a výškou skutočnej úhrady záväzku. Rezerva, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok, nie je zahrnovaná do základu dane obdobne, ako vo všeobecnosti stanovuje zákon. Náklad, ku ktorému bola tvorená sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu tejto rezervy u prijímateľa nepeňažného vkladu. Rovnako sa postupuje aj pri opravnej položke. Právny nástupca je za účelom pokračovania v tvorbe opravnej položky k pohľadávke podľa § 20 povinný prevziať zodpovedajúce údaje o tejto pohľadávke.

Právny nástupca pokračuje v odpisovaní hmotného a nehmotného majetku a na tento účel preberá od vkladateľa pôvodné ceny majetku, uplatnené daňové odpisy a zostatkové ceny podľa § 25 ods. 3 ZDP.

V prípade, že ak pri zrušení daňovníka bez likvidácie so sídlom v zahraničí, ktorého právnym nástupcom je daňovník so sídlom na území SR, vznikne tomuto právnemu nástupcovi stála prevádzkareň v zahraničí a štát, v ktorom má daňovník