dnes je 23.6.2021

Input:

Pohonné látky - základné princípy ich účtovania

5.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.163 Pohonné látky – základné princípy ich účtovania

Ing. Dušan Preisinger

Osobný, ale aj nákladný automobil je významnou súčasťou realizácie podnikateľských aktivít firmy (ide o zabezpečenie dopravy materiálu, zásobovanie obchodných subjektov tovarom a pod.). Automobil zvyšuje efektívnosť prevádzkového cyklu firmy, ktorú ovplyvňuje čas. Používanie automobilu súvisiace s podnikateľskou činnosťou je spojené s daňovými a účtovnými operáciami. Medzi ne patrí uplatnenie výdavkov na pohonné látky (PHL), ktoré majú významnú pozíciu nielen v účtovnícve firmy, ale aj pri kvantifikácii základu dane z príjmu v zmysle § 6 ZDP zákona o dani z príjmu platného pre podnikateľské subjekty – fyzické osoby. Dôležité je, či automobil je, alebo nie je zahrnutý do obchodného majetku firmy. V prípade, že fyzická osoba nemá automobil zahrnutý do obchodného majetku, môže spotrebu, podľa § 19 ods. 2 písm. e) ZDP zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňovo akceptovateľných nákladov len fyzická osoba, ktorá vykazuje príjmy z podnikania. Uplatniť náklady na PHL môže fyzická osoba, ktorá vykázala príjmy z podnikateľských aktivít v zmysle § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, prípadne na základe príjmov vykázaných podľa § 6 ods. 2 tohto zákona, ktorý definuje príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Akceptovateľné daňové výdavky môže uplatniť podnikateľský subjekt, ktorý použije vlastné motorové vozidlo (nie požičané, prípadne prenajaté). Je dôležité zdôrazniť, že z daňového hľadiska motorové vozidlo, ktoré je v podstate vo finančnom „prenájme” (leasing), nie je považované za vlastné motorové vozidlo. V prípade, že SZČO využije, v rámci svojich podnikateľských aktivít súkromné osobné vozidlo, ktoré ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku, môže uplatniť daňovo akceptovateľné výdavky dvoma spôsobmi. Náklady na spotrebované PHL vo výške cien platných v čase ich nákupu (podmienkou je, že v predchádzajúcich účtovných obdobiach nebol osobný automobil zahrnutý do obchodného majetku). Druhou možnosťou je uplatnenie paušálneho výdavku na úrovni 50 % z dokladovaných výdavkov na PHL a zdokladovaného počtu odjazdených kilometrov počas príslušného zdaňovacieho obdobia (pre každé motorové vozidlo samostatne). Právnické osoby môžu uplatniť náklady na pohonné látky do akceptovateľných priamych nákladov nielen pri použití automobilu, ktorý je zahrnutý do majetku firmy, ale aj náklady na PHL súvisiace s prenajatým, alebo požičaným automobilom. Všeobecne platí, že daňový subjekt, pri preukázaní nákladov na PHL, je povinný preukázať počet najazdených kilometrov na základe evidencie jázd súvisiacich s podnikateľskými aktivitami, cenu PHL na základe účtovných dokladov o ich nákupe a spotrebu deklarovanú v technickom preukaze, alebo osvedčení o evidencii motorového vozidla. Súčasťou nákladov je základná náhrada, ktorú tvoria odpisy, opravy vrátane údržby a poistenie (ide o rozhodujúce prevádzkové náklady súvisiace s vozidlom). V roku 2021 je možné do základu dane z príjmov uplatniť, v rámci základnej náhrady sadzbu vo výške 0,193 € na jeden zdokladovaný km. Dôležité je, že sa týka osobných automobilov. Nie je možné ju uplatniť pri nákladných automobiloch.

Daňovník – fyzická aj právnická osoba sa môže rozhodnúť (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) pre jednu z troch možností pri uplatňovaní preukázateľných daňovo uznateľných výdavkov v súvislosti so spotrebou PHL. Podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP sú rovnocenné. Podnikateľský subjekt sa môže rozhodnúť pre spôsob preukázania spotreby PHL. Podľa toho, ktorý je pre neho najvhodnejší. Uznaným daňovým výdavkom je podľa § 2 písm. i) ZDP výdavok, alebo náklad, ktorý je preukázateľne použitý na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov. Je súčasťou účtovníctva firmy, prípadne jej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP. V prípade, že majetok je využívaný aj na osobné potreby, s ktorými súvisia výdavky, alebo náklady, ide o daňovo uznaný náklad v pomernej časti (§ 19 ods. 2 písm. t) ZDP). V prípade, že daňovník má vo svojom obchodnom majetku zaradených viac automobilov, môže použiť na každý inú z troch spomínaných možností (ide o princíp uplatnenia najvhodnejšieho variantu účtovania spotreby PHL). Je potrebné uviesť, že v rámci ZDP nie je definovaný pojem „primeraný počet najazdených kilometrov”. V prípade, že daňový subjekt uplatní výdavky súvisiace so spotrebou PHL ako paušálne výdavky. Ak má podnikateľský subjekt osobný automobil, ktorý je zaradený do obchodného majetku firmy, môžu byť súčasťou daňovo akceptovateľné paušálne výdavky vo výške 80 % preukázateľne zdokladovaných nákupov PHL v rámci príslušného zdaňovacieho obdobia. Aj v tomto prípade musí firma preukázať počet najazdených kilometrov podľa stavu tachometra za príslušné zdaňovacie obdobie (samostatne za každé motorové vozidlo). Výdavky, ktoré sú vynaložené na dosiahnutie zdaniteľného príjmu z podnikateľských aktivít a súvisia s nákupom náhradných dielov na opravy, môžu byť akceptovateľnou súčasťou základu dane. Je však dôležité, že musí ísť o 100 %-né využitie automobilu na podnikateľské aktivity, ktoré je potrebné zdokladovať. Pokiaľ nemá túto možnosť, môže uplatniť len výdavky do výšky spomínaného paušálu 80 %.

Z hľadiska účtovníctva súvisiaceho s PHL je dôležitá ich pozícia vo vzťahu k DPH. Subjekt, ktorý je platcom DPH, má možnosť si uplatniť odpočet dane na základe dokladov potvrdzujúcich nákup PHL na území SR. Musí však splniť podmienky definované v § 49-51 ZDPH zákona o DPH. Prvou je, že PHL boli použité na pracovnú cestu zabezpečujúcu podnikateľskú aktivitu, vrátane dodávky tovaru a služieb, ktoré od dane nie sú oslobodené. Ďalšou podmienkou je, že voči daňovníkovi bola uplatnená DPH iným platiteľom dane v SR. Má spomínané doklady (faktúry o nákupe PHL v zmysle § 71 zákona o DPH), ktoré nákup potvrdzujú. Je potrebné zdôrazniť, že v tejto