dnes je 3.12.2023

Input:

Zmluvné pokuty

17.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.33.6 Zmluvné pokuty

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček

Úprava platná do 31. 12. 2014

Podľa § 17 ods. 19 ZDP, platného k 31. 12. 2014, súčasťou základu dane len po zaplatení sú zmluvné sankcie účtované na účte 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, ktoré sú platené v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, t. j. zmluvné sankcie, platené podľa obchodného zákonníka.

Podkladom pre účtovanie je uzatvorená zmluva, na základe ktorej sa vyhotoví interný účtovný doklad. Ak v zmluve výška zmluvných sankcií nebola dohodnutá, vychádza sa z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné sankcie sa zvyčajne účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka; suma úrokov z omeškania vzťahujúca sa k účtovnému obdobiu sa zaúčtuje u:

  • dlžníka účtovným zápisom 544/321 a

  • veriteľa účtovným zápisom 311/644.

Takto zaúčtované zmluvné sankcie sú zahrnované do základu dane dlžníka aj