dnes je 17.6.2024

Input:

Zdaňovanie subjektov nezriadených na podnikanie

24.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.821 Zdaňovanie subjektov nezriadených na podnikanie

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Príjem od dane oslobodený verzus príjmy ktoré nie sú predmetom dane

Kto sú subjekty nezriadené na podnikanie

V súlade s § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je za subjekt nezriadený na podnikanie považovaný:

  • občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž a, subjekty výskumu a vývoja

V súlade s § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je za subjekt nezriadený na podnikanie považovaný:

  • záujmové združenia právnických osôb / § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov/,

  • profesijné komory,

  • politické strany a politické hnutia /Zákon č. 85/2005 Z.