dnes je 25.2.2024

Input:

Kto je povinný evidovať tržbu prostredníctvom pokladnice e-kasa klient

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.385 Kto je povinný evidovať tržbu prostredníctvom pokladnice e-kasa klient

Ing. Marta Boráková

Každý podnikateľ, ktorý prijíma platbu v hotovosti, je povinný za zákonom stanovených podmienok túto platbu evidovať v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Podmienky a povinnosti evidencie tržieb upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP”).

Podnikateľ je povinný evidovať tržbu za prijatý tovar alebo poskytnutú službu. Tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú