dnes je 6.5.2021

Input:

Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane u prijímateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.2 Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane u prijímateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Pôvodnou cenou sa podľa § 17d ods. 11 ZDP rozumie ocenenie majetku a záväzkov u vkladateľa podľa zákona o účtovníctve a pri hmotnom a nehmotnom majetku sa ocenenie určí podľa § 25 ZDP u vkladateľa.

Prijímateľ nepeňažného vkladu (NV), ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť, účtujúci v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov upravujúci základ dane v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP, pričom:

 • pri individuálne vloženom majetku tento ocení hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka,

 • pri vklade podniku alebo jeho časti ocení tento majetok a záväzky reálnou hodnotou.

Prijímateľ NV:

 • odpisuje HM ako novoobstaraný majetok podľa § 26 ZDP z reálnej hodnoty alebo z hodnoty NV započítaného na vklad spoločníka alebo

 • môže pokračovať v odpisovaní HM z reálnej hodnoty alebo z hodnoty NV započítaného na vklad spoločníka, ak vkladateľ NV sa rozhodne rozdiel medzi hodnotou NV započítanou na vklad spoločníka a účtovnou hodnotou NV zahrnúť jednorazovo do základu dane, pričom:

  • - pri rovnomernom odpisovaní sa doba odpisovania predlží o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu podľa § 27 ZDP,
  • - pri zrýchlenom odpisovaní sa postupuje podľa § 28 ZDP, ako aj v ďalších rokoch odpisovania, a to počas zostávajúcej doby odpisovania,
 • rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdaňovacom období úhrady záväzku, ku ktorému bola tvorená rezerva, ak náklad vzťahujúci sa k záväzku by bol daňovým výdavkom; zrušenie rezervy sa zahrnie do základu dane podľa účtovníctva,

 • goodwill alebo záporný goodwill až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas 7 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 ročne, počnúc zdaňovacím obdobím splatenia NV podniku alebo jeho časti. Pri zrušení likvidáciou, zrušení bez likvidácie s právnym nástupcom, vyhlásení konkurzu a pri úbytku CP a obchodného podielu pod hodnotu finančného majetku postupuje prijímateľ NV rovnako ako vkladateľ NV,

 • pri postúpení nepremlčanej pohľadávky ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie byť vyššia ako menovitá hodnota pohľadávky, je daňovým výdavkom reálna hodnota pohľadávky