dnes je 28.7.2021

Input:

Účtovanie nedaňových výdavkov

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Účtovanie nedaňových výdavkov

Finančná správa Slovenskej republiky

Účtovná jednotka účtuje o nedaňových výdavkoch na príslušných nákladových účtoch podľa obsahu výdavku, pričom si na tento účel k takýmto účtom vytvorí vo svojom účtovnom rozvrhu analytické účty,  ak priamo k takémuto výdavku nie je na jeho účtovanie zriadený konkrétny účet v účtovej osnove (napr. 513-Náklady na reprezentáciu). Zaúčtovaním nedaňových výdavkov sa tieto prejavia vo výsledku hospodárenia a daňovník je ich povinný upraviť na účely výpočtu základu dane v daňovom priznaní.

FAQ


Otázka č. 1 – Účtovanie dane z nehnuteľnosti, ktorá nie je daňovým výdavkom

Spoločnosť Alfa s.r.o. poskytla spoločnosti Beta s.r.o. do prenájmu budovu a spoločnosť Beta s.r.o. bude platiť daň z nehnuteľností za uvedenú budovu. Ako účtovná jednotka Beta, s.r.o. zaúčtuje  výdavok    za zaplatenú daň z nehnuteľnosti z nehnuteľnosti?

Odpoveď

Účtovná jednotka zaúčtuje predpis dane z nehnuteľnosti - prenajatá budova na analytický účet účet 532 - Daň z nehnuteľností, ktorý si vytvorila k syntetickému účtu z dôvodu členenia podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane.

Predpis dane z nehnuteľnosti  532 AÚ/345

Úhrada dane z nehnuteľnosti  345/221


Otázka č. 2 – Účtovanie reklamných  predmetov  v hodnote prevyšujúcej 17 eur za jeden predmet

Spoločnosť Beta s.r.o. nakúpila 30ks reklamných predmetov – peňaženiek v hodnote 20 eur/ks, ktoré bude rozdávať svojim verným zákazníkom. Ako zaúčtuje účtovná jednotka Beta, s.r.o.  náklady na nákup peňaženiek ?

Odpoveď

Pri spotrebe reklamných predmetov účtovná jednotka zaúčtuje použitie zásob na reprezentačné účely:

spôsob účtovania zásob A : 513/112, 132, 123, 124

spôsob účtovania zásob B: 513/501, 504, 613, 614


Otázka č. 3 – Účtovanie osobnej spotreby

Spoločnosť  poskytla spoločníkovi firemnú kartu, z ktorej spoločník zaplatil aj výdavky na osobnú