dnes je 20.4.2024

Input:

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022

9.3.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 31.3.2023.

Daňovník si môže zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, teda najneskôr 31.3.2023 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho podáva v papierovej forme). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov podľa 49a zákona o dani z príjmov, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 na predpísanom tlačive elektronicky.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo,