dnes je 27.3.2023

Input:

Odklad daňového priznania

9.3.2023, Zdroj: slovensko.sk

Lehota podania daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie (uplynulý rok) je povinný podať každý daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v uplynulom roku prevýšili sumu 2 289,63 €.

Takéto daňové priznanie sa podáva do 31. marca aktuálneho roku (čiže do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia). Ak 31. marca pripadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň. 

Odklad podania daňového priznania

Pre daňovníkov existuje možnosť odkladu daňového priznania resp. možnosť predĺženia lehoty, a to v prípadoch že:

  • podali oznámenie správcovi dane do lehoty pre podanie daňového priznania – v tomto prípade je možné predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace (okrem daňovníkov v konkurze/likvidácii),

    súčasťou oznámenia je uvedenie novej lehoty, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie (táto nová lehota je zároveň aj