dnes je 17.6.2024

Input:

Ocenenie v reálnej hodnote

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.1 Ocenenie v reálnej hodnote

Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod

Reálnou hodnotou sa v súlade so znením § 25 ods. 1 a ods. 2 ZDP oceňuje:

  • majetok a záväzky prevzaté nástupníckou účtovnou jednotkou od obchodnej spoločnosti alebo družstva zanikajúcich bez likvidácie,

  • nástupnícka účtovná jednotka ocení reálnou hodnotou preberaný majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak ho zanikajúca obchodná spoločnosť alebo družstvo nemá takto ocenený.

Postup účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev je upravené v § 26 PÚPP.

Vplyv na základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu:

  • jednorazová úprava základu dane daňovníkom zrušeným bez likvidácie o rozdiel vykázaný na účte oceňovacích rozdielov (účet 416), ak tento rozdiel nezahrňuje do