dnes je 27.9.2023

Input:

Kúpna zmluva

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.35.2.3 Kúpna zmluva

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Zmluvu o predaji podniku upravuje ustanovenie § 476 Obchodného zákonníka. Predmetnou zmluvou sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu podnik a previesť na neho vlastnícke právo k podniku a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu.

Charakteristickým znakom zmluvy o predaji podnik je princíp komplexnosti prechodu všetkých práv a záväzkov, na ktorý sa predaj vzťahuje. Pri predaji dochádza nielen k prechodu vlastníckych práv k veciam patriacim podniku ale aj prechodu práv a prevzatiu záväzkov predávajúceho, ktoré sú spojené s prevádzkou podniku. Pri predaji podniku neprechádza na kupujúceho právna subjektivita.

Výška kúpnej ceny je vecou dohody zmluvných strán, pokiaľ výnimočne cena niektorých vecí pri predaji podniku alebo jeho časti medzi tuzemskými osobami nie je limitovaná cenovým predpisom.