dnes je 23.7.2024

Input:

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4 Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál

§ 17


(1) Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza

a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva1) alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami,

b) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva1) z výsledku hospodárenia,

c) u daňovníka, ktorý na základe povinnosti podľa osobitného predpisu1) vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke77a) podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, z tohto výsledku hospodárenia, upraveného spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom, alebo z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak