dnes je 25.2.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie

28.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR
Ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane až po termíne na podanie daňového priznania, podáva dodatočné daňové priznanie (§ 16 daňového poriadku). Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako dodatočné daňové priznanie.
 
Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie zákon ukladá daňovníkovi v ustanovení § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku, ak zistí, že jeho
  • daň má byť vyššia ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní,
  • ak zistí, že daň má byť vyššia ako bola správcom dane vyrubená.
V oboch uvedených prípadoch je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po zistení povinnosti podať dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň aj splatná.
 
Daňovník má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. c) daňového poriadku do