dnes je 28.7.2021

Input:

Daň za ubytovanie - miestne dane

6.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5.7 Daň za ubytovanie - miestne dane

Ing. Zuzana Debnárová; Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a režim miestnych daní upravujú rovnaké právne predpisy ako sú uvedené v časti 1. Daň za užívanie verejného priestranstva.

Predmet dane

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 OZ v ubytovacom zariadení.

Ubytovacie zariadenie

Ubytovacím zariadením sa rozumie hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Prechodný pobyt

Prechodné ubytovanie nie je totožné s prechodným pobytom. Prechodným pobytom je podľa zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR (zákon č. 253/1998 Zb.) pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu hlási občan v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania. Prechodný pobyt podlieha ohlasovacej povinnosti, ale prechodné ubytovanie ohlasovacej povinnosti nepodlieha.

Daňovník a platiteľ dane

Daňovníkom dane je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, napríklad zamestnanec firmy na služobnej ceste, ubytovaný v hoteli, turista ubytovaný v turistickej ubytovni, súkromná osoba na dovolenke ubytovaná v penzióne alebo v rodinnom dome, v ktorom prenajímané izby spĺňajú podmienky ubytovacieho zariadenia.

Daňovník neplatí daň priamo správcovi dane, ale fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá služby prechodného ubytovania v územnom obvode obce poskytuje; prevádzkovateľ zariadenia je platiteľom dane, ktorý vybratú daň od fyzickej osoby odvádza obci.

Základ dane a sadzba dane

Základom dane je počet prenocovaní. Sadzbu dane určí obec v eurách na osobu a prenocovanie, pričom v zákone nie je ustanovený žiadny limit. Obec môže určiť aj rôzne sadzby dane, napríklad v závislosti od