dnes je 25.2.2024

Input:

Finančný majetok firmy - účtovanie a zdaňovanie

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.641 Finančný majetok firmy – účtovanie a zdaňovanie

Ing. Dušan Preisinger

Finančný majetok podnikateľského subjektu je významným zdrojom zabezpečenia finančnej stability a operatívnej likvidity firmy. Pre firmu je dôležité, v rámci finančného plánu optimalizovať štruktúru finančného majetku – ide o bilančnú hodnotu dlhodobého a krátkodobého finančného majetku. Časové hľadisko použiteľnosti disponibilného finančného majetku firmy určuje zabezpečenie rovnováhy medzi časovou štruktúrou záväzkov (krátkodobé, dlhodobé) a časovou štruktúrou finančného majetku. Dlhodobý majetok je definovaný v §12 „Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov” Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy”), podľa ktorého ide o majetok, ktorého doba použiteľnosti, splatnosti a vyrovnania príslušného účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.