dnes je 28.7.2021

Input:

Vyradenie zásob tovaru

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8 Vyradenie zásob tovaru

Finančná správa Slovenskej republiky

Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:

  • z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,

  • likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,

  • bez stanovenia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.

FAQ


Otázka č. 1 – Predaj zásob tovaru so stratou

Daňovník  obstaral zásoby tovaru za 20 000 eur. Tento tovar sa mu však  podarilo predať  len za 15 000 eur. Je strata z predaja zásob tovaru daňovo uznaná?

Odpoveď

Áno. Nakoľko daňovník má príjem z predaja zásob tovaru, aj keď tento príjem je nižší ako obstarávacia cena zásob, strata z predaja tovaru je daňovo uznaná.


Otázka č. 2 – Odovzdanie potravín Potravinovej banke Slovenska

Daňovník bezodplatne odovzdal zásoby potravín Potravinovej banke Slovenska, ktoré zaúčtoval na účet 543 – Dary. Je obstarávacia cena týchto zásob daňovým výdavkom, aj keď daňovník cenu zásob potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne neznižoval?

Odpoveď

Áno. Obstarávacia cena zásob potravín u daňovníka, ktorý ich bezodplatne odovzdal Potravinovej banke Slovenska (čo preukáže dokladom, z ktorého bude zrejmé, že na základe zmluvy uzatvorenej s Potravinovou bankou Slovenska, bezodplatne odovzdal zásoby potravín), považovaná za daňový výdavok, bez ohľadu na to, či daňovník cenu zásob potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižoval.


Otázka č. 3 - Likvidácia zásob tovaru

Spoločnosť Alfa s.r.o. v roku 2017 kúpila zásoby tovaru, ktoré nemajú stanovenú dobu použiteľnosti alebo trvanlivosti v hodnote 10 000 eur. Tieto zásoby sa jej však ani po dvoch rokoch nepodarilo predať, preto ich v roku 2019 zlikvidovala. Je obstarávacia cena týchto zásob tovaru v roku 2019 daňovým výdavkom spoločnosti?

Odpoveď

Nie. Nakoľko v roku 2019 daňovník nedosiahol žiadny príjem z ich predaja, obstarávacia cena zásob tovaru, ktoré zlikvidoval je nedaňovým výdavkom spoločnosti.


Otázka č. 4 - vyradenie liekov po exspirácii

Spoločnosť Beta s.r.o. vyradila zásoby liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti vo výške ich obstarávacej ceny v celkovej sume 5 000 eur. Je uvedený výdavok daňovo uznaný?

Odpoveď

Výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru - liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitných predpisov z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti sú daňovým výdavkom spoločnosti.


Otázka č. 5 - vyradené cigarety

Ak zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov ustanoví vyššiu sadzbu dane pre tabakové výrobky (cigarety), zároveň v prechodných a záverečných ustanoveniach stanovuje aj lehotu pre dopredaj cigariet zdanených pôvodnou nižšou sadzbou dane v daňovom voľnom obehu. V takom prípade zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov zároveň ustanovuje, že ak právnická osoba nepredá takéto cigarety do stanoveného dátumu, tak je povinná množstvo týchto cigariet, ktoré nepredala, oznámiť colnému úradu a požiadať o ich zničenie, pričom colný úrad cigarety zničí na jej náklady. Spoločnosti Gama s.r.o. takýmto spôsobom vznikol náklad vo výške 20 000 eur. Je možné uvedený výdavok považovať za daňový výdavok alebo sa z daňového hľadiska posudzuje ako škoda?

Odpoveď

Pri posúdení, či takéto zničenie zásob cigariet možno považovať za škodu na majetku, treba vychádzať z § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Ide o skutočnosť, kedy účtovná jednotka zistí, že majetok (zásoby, cigarety) je poškodený, zničený alebo odcudzený. V danom prípade nevznikla na majetku škoda, ale z dôvodu legislatívnych úprav nie je možné majetok ďalej predávať. Pre posúdenie je rozhodujúca legislatívna úprava, ktorá určuje spôsob nakladania s majetkom. Vyradenie spotrebiteľského balenia cigariet z účtovníctva, ktoré nespĺňa požadované podmienky podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, sa účtuje na účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Vzhľadom na uvedené je možné obstarávaciu cenu zásob cigariet, ktorých povinnosť zničenia z dôvodu stanovenia vyššej sadzby spotrebnej dane vyplýva zo zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov považovať podľa § 19 ods. 2 písm. a) ZDP za daňový výdavok.


Otázka č. 6 - Likvidácia tovaru po postupnom znižovaní cien

Spoločnosť Alfa s.r.o. má na sklade zásoby tovaru - potravín v obstarávacej cene 10 000 eur, ktorým doba použiteľnosti už uplynula a ktoré sa spoločnosti i napriek tomu, že postupne znižovala cenu týchto potravín (celkom 4 - krát) nepodarilo predať. Spoločnosť uvedené zásoby tovaru zlikvidovala. Je obstarávacia cena zlikvidovaných zásob daňovým výdavkom?

Odpoveď

Áno, výdavky vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník preukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, sú daňovým výdavkom spoločnosti.


Otázka č. 7 - humanitárna pomoc do zahraničia

Právnická osoba poskytla humanitárnu pomoc do zahraničia krajine postihnutej