dnes je 23.6.2021

Input:

Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane u vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

13.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.1 Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane u vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva

Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček

Pôvodnou cenou sa podľa § 17d ods. 11 ZDP rozumie ocenenie majetku a záväzkov u vkladateľa podľa zákona o účtovníctve a pri hmotnom a nehmotnom majetku sa ocenenie určí podľa § 25 ZDP u vkladateľa.

Do základu dane vkladateľa nepeňažného vkladu pri použití pôvodných cien prijímateľom nepeňažného vkladu sa nezahrnuje rozdiel vzniknutý z účtovného ocenenia nepeňažného vkladu a jeho uznaného ocenenia na účely nepeňažného vkladu. Uvedený spôsob vychádza zo skutočnosti, že v tomto prípade aj prijímateľ nepeňažného vkladu preberá na daňové účely od vkladateľa majetok a záväzky v pôvodných cenách.

Do daňových výdavkov sa nezahrnujú opravné položky, s výnimkou opravných položiek k pohľadávkam uznaným za daňový výdavok najviac podľa § 20 ZDP, pričom právny nástupca môže pokračovať v tvorbe opravných položiek podľa podmienok § 20 ZDP vzťahujúcim sa k dobe splatnosti pohľadávky. Rezervy uznané za daňový výdavok, resp. ako súčasť základu, sa uznávajú obdobne len v rozsahu podľa § 20.

Vkladateľ nepeňažného vkladu má nárok na uplatnenie len pomernej časti ročného odpisu vkladaného majetku.

Ak k splateniu nepeňažného vkladu (NV) došlo po 31. decembri 2017, môže vkladateľ upravovať základ dane v pôvodných cenách len za predpokladu, že ide o:

  • individuálny cezhraničný NV vo forme cenných papierov (CP) alebo obchodných podielov, vklad podniku alebo jeho časti do ČŠ EÚ alebo EHP, pričom na území SR ostáva majetok ako súčasť SP, a za predpokladu, že štát prijímateľa NV umožňuje upravovať základ dane v pôvodných cenách, alebo dáva prijímateľovi NV možnosť výberu, pričom si prijímateľ NV vyberie úpravu základu dane v pôvodných cenách. Ak u