dnes je 27.3.2023

Input:

Predaj majetkového podielu z hľadiska zákona o dani z príjmov

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.396 Predaj majetkového podielu z hľadiska zákona o dani z príjmov

Ing. Dušan Preisinger

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sú pre právnické osoby zavedené pravidlá, ktoré umožňujú oslobodenie od dane z príjmu dosiahnutého z predaja majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti vo forme akcií a obchodných podielov. Podnikateľské subjekty (právnické osoby - slovenskí daňoví rezidenti a zahraničné právnické osoby, ktoré majú v SR stálu prevádzkareň) môžu na základe prechodných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov od roku 2020 uplatniť výhody z úpravy tohto zákona.

V zmysle ustanovenia § 114 ods. 1 ObZ obchodný podiel určuje práva a povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a z neho vyplývajúcu účasť v spoločnosti (tú určuje podiel vkladu spoločníka do jej základného imania, ak spoločenská zmluva neurčuje inak). V zmysle ustanovenia § 58 ObZ je základné