dnes je 23.6.2021

Input:

Ocenenie v reálnej hodnote

15.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.1 Ocenenie v reálnej hodnote

Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod

Reálnou hodnotou sa v súlade so znením § 25 ods. 1 a ods. 2 ZDP oceňuje:

 • majetok a záväzky prevzaté nástupníckou účtovnou jednotkou od obchodnej spoločnosti alebo družstva zanikajúcich bez likvidácie,

 • nástupnícka účtovná jednotka ocení reálnou hodnotou preberaný majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak ho zanikajúca obchodná spoločnosť alebo družstvo nemá takto ocenený.

Postup účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev je upravené v § 26 PÚPP.

Vplyv na základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu:

 • jednorazová úprava základu dane daňovníkom zrušeným bez likvidácie o rozdiel vykázaný na účte oceňovacích rozdielov (účet 416), ak tento rozdiel nezahrňuje do základu dane právny nástupca,

 • úprava z dôvodu vyradenia odpisovaného majetku o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a jeho daňovou zostatkovou cenou a majetku nadobudnutého darom o rozdiel medzi reálnou hodnotou a jeho vstupnou cenou, t. j., ide o obdobnú úpravu ako pri predaji podniku alebo nepeňažnom vklade (obdobná úprava sa vykoná aj pri predaji podniku alebo nepeňažnom vklade),

 • rezervy tvorené v účtovníctve, prevzaté právnym nástupcom, ktorých tvorba nebola uznaná za daňový výdavok, znížia základ dane zanikajúceho daňovníka (obdobná úprava sa vykoná aj pri predaji podniku alebo nepeňažnom vklade),

 • základ dane sa zníži aj o rozdiel, o ktorý opravné položky vytvorené v účtovníctve prevyšujú sumu opravných položiek už zahrnutých do základu dane podľa § 20 ZDP,

 • zároveň sa vykoná úprava o sumu záväzkov, o ktoré po lehote splatnosti 36 mesiacov zvýšil základ dane zanikajúci daňovník podľa § 17 ods. 27 ZDP.

Vplyv na základ dane právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie:

 • možnosť zahrňovania sumy rozdielu vykázanej na účte oceňovacích rozdielov (inak sa jednorazovo zahrnú do základu dane u daňovníka zrušeného bez likvidácie), a to počas najviac siedmich rokov, najmenej vo výške 1/7 rozdielu; v tomto prípade musí právny nástupca splniť ustanovené podmienky v § 17c ods. 3 písm. a) ZDP,

 • majetok a záväzky nadobudnuté právnym nástupcom sa oceňujú reálnou hodnotou v súlade so zákonom o účtovníctve a právny nástupca odpisuje tento majetok z reálnej hodnoty ako v prvom roku odpisovania,

 • v prípade, ak sa oceňovacie rozdiely zahrnú do základu dane u daňovníka zrušeného bez likvidácie jednorazovo alebo alternatívne u právneho nástupcu jednorazovo, môže právny nástupca pokračovať v odpisovaní, avšak z reálnej hodnoty majetku, pričom pri rovnomernom odpisovaní sa doba odpisovania predĺži, pri zrýchlenom odpisovaní sa uplatní postup ako v ďalších rokoch odpisovania v súlade s § 17c ods. 2 písm. b) ZDP,

 • právny nástupca obdobne ako prijímateľ vkladu pri jeho ocenení reálnou hodnotou alebo daňovník, ktorý kúpil podnik, zahrnie do základu dane rozdiel medzi výškou prevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku, ku ktorému bola tvorená táto rezerva (ak náklad vzťahujúci sa k rezerve by bol daňovým výdavkom); zrušenie rezervy nadobudnutej nepeňažným vkladom ovplyvní a zvýši základ dane v súlade s účtovníctvom,

 • daňovým výdavkom pri postúpení pohľadávky je maximálna reálna hodnota pohľadávky najviac do výšky príjmu z jej postúpenia; daňovým výdavkom môže byť aj vyššia suma ako dosiahnutý príjem z postúpenia, a to v závislosti od uplynutia lehoty odo dňa nadobudnutia tejto pohľadávky pri splynutí, rozdelení a zlúčení, t. j. po uplynutí 360 dní 20 % z reálnej hodnoty, 720 dní