dnes je 6.5.2021

Input:

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

12.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.156 Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Ing. Ivana Glazelová

Cieľom metodického pokynu, do ktorého sú prevzaté všetky časti Metodického pokynu k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (IRA č. 39/2020), je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus”) podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Týmto metodickým pokynom sa ruší IRA č. 39/2020.

Metodický pokyn sa vydáva vzhľadom na zákon č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa v § 33 v nadväznosti na § 52zzj ZDP s účinnosťou od 1. 7. 2021 a v § 52zzk ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2022, upravujú podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus.

Legislatívny rámec od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 pri uplatnení daňového bonusu postupuje daňovník podľa § 52zzj ods. 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10 ZDP.

V súlade s § 52zzj ods. 2 ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

a) 22,17 € mesačne (v súlade s § 52zd ods. 7 ZDP suma platná na rok 2021 = 23,22 €),

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo

c) 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

V súlade s § 52zzj ods. 3 ZDP, nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 ZDP si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021.

Legislatívny rámec od 1. 1. 2022

V súlade s § 33 ods. 1 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2022, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s