dnes je 28.7.2021

Input:

Informácia k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.172 Informácia k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

Ing. Ivana Glazelová

Daňový subjekt môže v zmysle § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”) požiadať o odklad platenia dane alebo platenia dane v splátkach (splátkový kalendár).

Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach:

1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;

Daňový subjekt môže preukázať, že zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných predložením napr.:

  • prehlásenia o počte osôb na výživu daňovníka odkázaných, z toho nezaopatrené deti,

  • potvrdenia od zamestnávateľa o dosiahnutom príjme manžela/manželky a ostatných osôb na jeho výživu odkázaných,

  • rozhodnutia, resp. potvrdenia o poberaní sociálnych dávok,

  • aktuálnej výšky starobného a invalidného dôchodku,

  • dokladov, ktoré potvrdzujú úhradu preukázateľných výdavkov na bývanie (napr. nájomné, mesačná platba inkasa, zaplatená daň z nehnuteľnosti, nákup paliva).

2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;

Daňový subjekt môže preukázať splnenie podmienok na odklad platenia dane, resp. platenie dane v splátkach z dôvodu poklesu príjmov predložením napr.:

  • aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,

  • účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti.

3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí